29.09.2021

NOWE PRAWO. Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Legislacja
<strong>NOWE PRAWO.</strong> Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania UzależnieniomFot. Pixabay.com

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Ma on na celu powołanie państwowego podmiotu odpowiedzialnego za działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Podmiotem tym ma być Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Centrum powstanie z połączenia istniejących obecnie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Instytucją przejmującą ma być Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (co oznacza, że formalnie PARPA zostanie włączona w struktury Krajowego Biura).

Obecnie oba podmioty realizują zadania o zbliżonym zakresie. Odnoszą się one do profilaktyki, leczenia uzależnień, edukacji publicznej oraz wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji przez nie ustawowych zadań dotyczących odpowiednio profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Czynnikiem różnicującym zakres zadań obu tych podmiotów nie są zatem obszary problemowe czy formy oddziaływania społecznego, a jedynie podział na substancje, których używanie generuje szkody i problemy społeczne.

Połączenie PARPA i KBPN w jedną strukturę organizacyjną ma zagwarantować skoncentrowanie w jednej jednostce organizacyjnej realizacji zadań z zakresu polityki publicznej ukierunkowanej na promowanie zdrowia i przeciwdziałania różnym uzależnieniom czynnościowych (behawioralnym) i chemicznym, uzależnieniom od substancji legalnych i nielegalnych na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, rehabilitacja, działalność badawcza itp.). Takie rozwiązanie powinno – jak wskazuje rząd – przyczyni

się do:

  • lepszego wykorzystania zasobów przez skoordynowanie zadań i unikanie dublowania aktywności, szczególnie w obszarze edukacji społecznej, profilaktyki i lecznictwa;

  • zwiększenia dostępności, kompleksowości i uelastycznienia systemu lecznictwa, w tym ograniczenia zjawiska „odbijania się” pacjentów od systemu w sytuacjach, gdy niektóre podmioty lecznicze specjalizujące się w terapii uzależnienia od konkretnej substancji odmawiają przyjęcia pacjenta uzależnionego od innej substancji;

  • zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień;

  • zwiększenia dostępu do zróżnicowanych metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych oraz promowanymi m.in. przez Światową Organizację Zdrowia, w tym terapię poznawczo-behawioralną, dialog motywujący, terapię rodzin, terapię par, zarządzanie przypadkiem, terapię psychodynamiczną, metodę 12 Kroków oraz leczenie farmakologiczne.

Dodatkowo konsolidacja PARPA i KBPN pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków z budżetu państwa przeznaczonych np. na stanowiska związane z prowadzeniem księgowości, bhp lub ochrony informacji niejawnych, stanowiska związane z prowadzeniem spraw kadrowych, spraw informatycznych czy stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych i obsługą prawną.

md

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL