25.09.2021

„Prawa przez cały rok”. Kampania Europejskiego Urzędu ds. Pracy przypomina o prawach pracowników sezonowych

Porady
„Prawa przez cały rok”. Kampania Europejskiego Urzędu ds. Pracy przypomina o prawach pracowników sezonowychFot. Pixabay.com

Końcówka lata oraz jesień to okres wzmożonych prac sezonowych. Szczególne zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy zgłasza branża rolnicza, ale także gastronomiczna czy hotelarska. Dla branży turystycznej wrzesień i październik, to nadal miesiące w których wiele się dzieje. Z wypoczynku korzystają wtedy studenci i emeryci. Popularne kurorty i uzdrowiska zapełniają się w ilościach niewiele mniejszych, niż w szczycie sezonu. Wiele z prac, które są oferowane w tym czasie przez przedsiębiorców, to zajęcia sezonowe, które coraz liczniej wykonują w naszym kraju cudzoziemcy. Pomimo, iż pracownik sezonowy pracuje u danego pracodawcy okazjonalnie, ma zbliżone prawa pracownicze do tych, które przysługują stałym pracownikom. Przypomina o nich kampania Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Pracodawca może skorzystać z jednej z trzech dopuszczalnych form zatrudnienia pracownika sezonowego:

  • umowa o pracę (obowiązują tu wszystkie przepisy Kodeksu pracy, również przepisy BHP)

  • umowa - zlecenie

  • umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym powinna określać:

  • strony umowy;
  • datę zawarcia umowy;

  • ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej;

  • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, miejsce wykonywania pracy tymczasowej;

  • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Dodatkowo także, co rozszerza taką umowę, w stosunku do standardowych zapisów: limity pracy tymczasowej, czyli maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej

Dla kogo praca tymczasowa

Pracownikiem tymczasowym może zostać praktycznie każdy. W ostatnich latach zmieniło się postrzeganie tej formy zatrudnienia. Obecnie pracodawcy poszukują pracowników tymczasowych zarówno do wykonywania prostych prac fizycznych, jak również wymagających wyszkolenia i doświadczenia. Duży wpływ na tę zmianę miała pandemia oraz obawy przedsiębiorców przed lockdownem i koniecznością zawieszenia działalności, a co za tym idzie – rozwiązywania długoterminowych umów pracowniczych.

Taka forma zarabiania jest szczególnie korzystna dla młodych ludzi, którzy mogą dopasowywać okresy zarobkowe do zajęć na uczelni, bądź podejmować pracę w okresach szczególnego zapotrzebowania finansowego (np. zapłata czesnego, okres świąteczny itp.) Jest również dobrze widzianą przez przyszłych „stałych” pracodawców formą zdobywania doświadczenia.

Korzystając jednak z przywilejów, wynikających z zatrudnienia czasowego, pracodawca musi pamiętać, że na mocy art. 26 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nie wolno powierzać im pracy szczególnie niebezpiecznej i na stanowiskach opróżnionych wskutek zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie 3 miesięcy przed przewidywanym terminem podjęcia zatrudnienia tymczasowego oraz zajmowanych przez strajkującą załogę.

Praca sezonowa cudzoziemców

Co bardzo ważne – praca sezonowa cudzoziemców nie jest dopuszczalna na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji w powiatowym urzędzie pracy, czy na podstawie „zwykłego” zezwolenia na pracę. Jest ona możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie takie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę, bądź miejsce zamieszkania pracodawcy, po złożeniu przez niego pisemnego wniosku wg urzędowego wzoru. Organem odwoławczym od decyzji starosty jest minister właściwy do spraw pracy.

Cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową musi w Polsce przebywać legalnie, a jego wiza wydana w celu wykonywania pracy musi być oznaczona symbolem „05b”. Do świadczenia pracy sezonowej cudzoziemcy z uprawnionych państw, mogą również wykorzystać pobyt w ruchu bezwizowym (ograniczony do 90 dni w ciągu każdych 180, w całej strefie Schengen).

Ułatwieniem dla pracodawców jest to, że wydawane zezwolenie na pracę sezonową nie zawiera wpisu o rodzaju wykonywanej pracy, czy stanowisku. Pracodawca może więc wyznaczać cudzoziemcom wszystkie rodzaje koniecznych prac sezonowych w firmie.

Aneta Dmowska

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL