21.09.2021

Kolejna skuteczna interwencja Prokuratora Generalnego w obronie pokrzywdzonych przez lichwiarzy

Wymiar sprawiedliwości
<strong>Kolejna skuteczna interwencja Prokuratora Generalnego w obronie pokrzywdzonych przez lichwiarzy</strong>Fot. wizjer.press

Znów skuteczna interwencja Zbigniewa Ziobry w obronie pokrzywdzonych przez lichwiarzy. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie w sprawie nakazu zapłaty zobowiązań zaciągniętych w formie tzw. lichwiarskiej pożyczki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

O szczegółach poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa. Chodzi o wyrok w sprawie Bożeny K. i Sławomira K., którzy z Lucyną L.-M. umowę pożyczki dotyczącą kwoty 20 tysięcy złotych. Pożyczkobiorcy mieli zwrócić tę kwotę wraz z kwotą „dodatkową” 3 tys. złotych, a w przypadku nieterminowej zapłaty łącznej kwoty 23 tys. złotych, obciążeni mieli być 200 złotymi za każdy dodatkowych dzień zwłoki.

Jak informuje PK, w związku z niespłacaniem pożyczki, Sąd Rejonowy w Łańcucie wydał nakaz solidarnej zapłaty przez pożyczkobiorców kwoty 23 tysięcy złotych z odsetkami w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłok. Nakaz odnosił się także do obowiązku zapłaty kwoty 6 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami, którą Bożena K. i Sławomir K. mieli pożyczyć w niesprecyzowanym terminie. Jako potwierdzenie faktu istnienia tej pożyczki Lucyna L.-M. do złożonego wcześniej pozwu załączyła jedynie oświadczenie Bożeny K. i Sławomira K., w którym zobowiązali się rozliczyć kwotę 6 tysięcy.

W tej sprawie na interwencję zdecydował się Zbigniew Ziobro. W skardze nadzwyczajnej zarzucił wyrokowi Sądu Rejonowego w Łańcucie naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej.

Powołując się na ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokurator Generalny ocenił, że określone w umowie obciążenie pożyczkobiorców w skutkach musiało się okazać dla nich rujnujące, pożyczkodawcy natomiast miało przysporzyć korzyści nie dające się uzasadnić żadnymi racjami. Jak wskazano w skardze, obecnie sama kwota odsetek, których wartość została oderwana od należności głównej, poprzez ich określenie kwotowo za dzień zwłoki wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Takie następstwa godzą w porządek prawny i zasady współżycia społecznego i z tych przyczyn muszą być uznane za sprzeczne z art. 353 Kodeksu cywilnego” - przypomina w komunikacie PK. Prokurator Generalny wskazał również na wyrok Sądu Najwyższego, który stanął na stanowisku, że postanowienia umów zawierające nadmierne odsetki nie stają się nieważne w całości, a jedynie co do nadwyżki, przy czym nadwyżkę zgodnie z art. 359 §2 k.c. stanowią odsetki przekraczające wysokość odsetek ustawowych.

Prokurator Generalny zarzucił wyrokowi Sądu Rejonowego w Łańcucie także rażące naruszenie prawa procesowego. Jak wskazał, w sprawie tej istnieją poważne wątpliwości dotyczące uznania, że okoliczności uzasadniające roszczenia zostały udowodnione dokumentami. Do pozwu dołączono bowiem jedynie oświadczenia pozwanych o zobowiązaniu do zapłaty, jednakże ani z treści pozwu, ani z ww. dokumentu nie wynika, kiedy umowa została zawarta i na jakich warunkach.

Prokuratur Generalny wniósł dlatego o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Tak też się stało. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łańcucie.

Michalina Kołosionek

Źródło: Prokuratura Krajowa

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL