29.07.2021

NASZA ANALIZA. Rządowy projekt pomoże wzmocnić bezpieczeństwo portów lotniczych

Legislacja
<strong>NASZA ANALIZA</strong>. Rządowy projekt pomoże wzmocnić bezpieczeństwo port&oacute;w lotniczychFot. Pixabay.com/kasjanf

Osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska będą objęte sprawdzeniem ich przeszłości. To najważniejsze postanowienie przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony stref ogólnodostępnych portów lotniczych. Doświadczenia ostatnich lat (np. ataki w portach lotniczych w Burgas, Stambule i Brukseli) wskazują, że właśnie te strefy są szczególnie narażone na akty bezprawnej ingerencji, np. na ataki terrorystyczne.

Projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Zmiany obejmują zagadnienia sprawdzenia przeszłości osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego. Unijnym rozporządzeniem 2015/1998 ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2019/103 w miejsce dotychczasowych instytucji sprawdzenia przeszłości i kontroli przed zatrudnieniem wprowadzono standardowe i rozszerzone sprawdzenie przeszłości. Nowelizacja polskiej ustawy idzie w podobnym kierunku.

Standardowe sprawdzenie przeszłości

Standardowe sprawdzenie, które obejmuje m.in. sprawdzenie informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat oraz informacji o zatrudnieniu, kształceniu i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat, przeprowadzane będzie w stosunku do osób:

 • prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne środki kontroli w zakresie ochrony,

 • bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w pkt 1,

 • mających dostęp bez eskorty do ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony,

 • odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności programu ochrony z przepisami prawa i jego wdrożenie w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą (kierownicy do spraw ochrony),

 • biorących udział w przewozie ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony,

 • zatrudnionych w strefie operacyjnej lotniska, zatrudnionych w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tych strefach obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska,

 • mających uprawnienia administratora lub nieograniczony dostęp bez nadzoru do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych i danych wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego.

Kategorie osób podlegających standardowemu sprawdzeniu przeszłości w większości podlegały sprawdzeniu przeszłości także w myśl dotychczasowych przepisów. Nową kategorią są osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska. Objęcie tej grupy sprawdzeniem przeszłości wynika z potrzeby wzmocnienia ochrony stref ogólnodostępnych portów lotniczych. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że właśnie te strefy są obecnie szczególnie narażone na akty bezprawnej ingerencji.

Rozszerzone sprawdzenie przeszłości

Rozszerzone sprawdzenie przeszłości swoim zakresem obejmuje, oprócz elementów wspólnych ze standardowym sprawdzeniem przeszłości, uzyskanie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek dla ochrony lotnictwa cywilnego. Informacja o negatywnych przesłankach, udzielana przez komendanta właściwego miejscowo oddziału Straży Granicznej, konsumuje zawarty w przepisach Unii Europejskiej wymóg sprawdzenia danych wywiadowczych i wszelkich innych informacji istotnych dla oceny, czy dana osoba jest odpowiednia do pełnienia funkcji, która wymaga rozszerzonego sprawdzenia przeszłości.

Grupy osób objętych rozszerzonym sprawdzeniem przeszłości, w stosunku do których dotychczas nie stosowano sprawdzenia negatywnych przesłanek, stanowią:

 • osoby prowadzące kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub inne środki kontroli w zakresie ochrony, na rzecz zarejestrowanego agenta lub zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz osoby je nadzorujące,

 • osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności programu ochrony z przepisami prawa i jego wdrożenie w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą (kierownicy ds. ochrony):

 1. portu lotniczego,

 2. polskiego przewoźnika lotniczego,

 3. zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego nadawcy,

 4. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

 5. lotniska innego niż port lotniczy;

 • instruktorzy szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

 • audytorzy kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

 • osoby pełniące funkcję unijnego podmiotu zatwierdzającego;

 • osoby mające uprawnienia administratora lub nieograniczony dostęp bez nadzoru do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych i danych, wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego przez:

 1. zarządzających lotniskami,

 2. przewoźników lotniczych,

 3. zarejestrowanych agentów,

 4. Polską Agencję Żeglugi Powietrznej,

 5. zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego,

 • kontrolerzy ruchu lotniczego.

Nowym rozwiązaniem jest objęcie systemem sprawdzeń przeszłości wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego. Rozwiązanie takie wynika z kluczowej roli pełnionej przez kontrolerów dla lotnictwa cywilnego oraz ich dostępu do kluczowych systemów umożliwiających ruch lotniczy. W obowiązującym stanie prawnym sprawdzeniu przeszłości podlegają wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy w związku pełnionymi obowiązkami posiadają czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego. Projektowana regulacja przewiduje natomiast objęcie rozszerzonym sprawdzeniem przeszłości całej tej grupy zawodowej.

Dotychczas sprawdzenie przeszłości było powtarzane nie rzadziej niż co 5 lat. Terminy te, stosownie do przepisów zmienionego rozporządzenia 2015/1998, ulegają skróceniu do 3 lat w przypadku sprawdzenia standardowego oraz do 1 roku lub stałego monitoringu w przypadku rozszerzonego sprawdzenia przeszłości.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 października 2021 r., zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach unijnych.

md

 

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL