19.07.2021

Specustawa szansą dla Stalowej Woli i Jaworzna. Powstaną tam wielkie inwestycje

Legislacja
Specustawa szansą dla Stalowej Woli i Jaworzna. Powstaną tam wielkie inwestycjeFot. izera.pl

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, umożliwi zamianę nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – położonych w Stalowej Woli i Jaworznie oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących – na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Pozwoli to na rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji, które będą wielką szansą rozwojową dla tych miejscowości.

 

Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości. Przepisy specustawy zakładają, że ciągu 2 lat od dnia ich wejścia w życie możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, również w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa. Chodzi o wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

W projekcie wskazano nieruchomości podlegające potencjalnej zamianie – w przypadku Stalowej Woli w grę wchodzi obszar prawie 1000 ha, w przypadku Jaworzna – ok. 250 ha.

Na uwolnionych pod inwestycję terenach w Stalowej Woli miałby powstać Strategiczny Park Inwestycyjny. Istotną zaletą nieruchomości przyszłego parku jest ich położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki San, co ma zachęcić inwestorów przemysłowych, którzy potrzebują dostępu do wody ze względów technologicznych. Rezolucję w sprawie poparcia rządowego projektu i powstania Strategicznego Parku Inwestycyjnego uchwaliła 14 lipca Rada Miasta. W dokumencie podkreślono, że możliwość uzbrojenia nowych terenów w niezbędne sieci infrastruktury technicznej, stawia przed miastem historyczną szansę nowego rozwoju gospodarczego i wyznaczenia nowej wieloletniej strategii rozwoju miasta.

Z kolei w przypadku Jaworzna na nowych terenach inwestycyjnych miałaby powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych marki Izera.

Ze względu na szczególny charakter gruntów mających podlegać zamianie, przewidziane zostały mechanizmy ograniczające. Chodzi o:

  • czasowość obowiązywania przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana;

  • wskazanie w załączniku do ustawy wykazu konkretnych działek ewidencyjnych, które mogą podlegać zamianie;

  • wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000;

  • wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej;

  • wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

md

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL